ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Cotton Hug by Shapes

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις προορίζονται για να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ της «Tan Shapes» EOOD (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), με διεύθυνση: οδός Σβετοσλάβ Ομπρέτενοβ 3, Σόφια, εφεξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», και των πελατών της, εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ» του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cottonhug.eu , που θα αναφέρεται στο εξής ως «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθρο 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών:

 1. Επωνυμία του Προμηθευτή: Tan Shapes EOOD
 2. Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: οδός Σβετοσλάβ Ομπρέτενοβ 3, όροφος 1, διαμέρισμα 1, Σόφια
 3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: οδός Σβετοσλάβ Ομπρέτενοβ 3, όροφος 1, διαμέρισμα 1, Σόφια
 4. Διεύθυνση επικοινωνίας: οδός Σβετοσλάβ Ομπρέτενοβ 3, όροφος 1, διαμέρισμα 1, Σόφια
 5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης: 206188803
 6. Αριθμός πιστοποιητικού υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων № ……………………….
 7. Εποπτικές αρχές:

1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: οδός Καθηγητή Τσβετάν Λάζαροβ 2, Σοφία, Τ.Κ.  1592

Τηλέφωνο: (02) 940 20 46

Φαξ: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση: πλ. Σλαβέικοβ 4A, όροφος 3, 4 και 6, Σόφια, Τ.Κ. 1000

Τηλέφωνο: 02/980 25 24

Φαξ: 02/988 42 18

Τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.

 1. Εγγραφή βάσει του Νόμου περί Φ.Π.Α: № BG206188803.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cottonhug.eu , μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγοραπωλησία των αγαθών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και επίσης:

 1. Να εγγραφούν και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη για την προβολή του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και για τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών,
 2. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο,
 3. Να συνάπτουν συμβάσεις αγοραπωλησίας και προμήθειας των αγαθών που διατίθενται στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
 4. Να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικά με τις Συμβάσεις που έχουν συνάψει με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
 5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για καινούρια εμπορεύματα που διατίθενται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,
 6. Να ερευνούν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους και τους όρους παράδοσής τους,
 7. Να πληροφορούνται για τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τον Νόμο κυριότερα μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο,
 8. Να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση που έχουν συνάψει εξ’ αποστάσεως για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής, για τα οποία προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών, που προβλέπονται από τον Νόμο στα πλαίσια της καλής πίστης και των κριτηρίων και των όρων που υιοθετούνται από την πράξη, το καταναλωτικό ή το εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν Σύμβαση αγοραπωλησίας για τα αγαθά που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, που διατίθεται στον ιστότοπό του ή χρησιμοποιώντας άλλο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

(2) Δύναμη της Σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα αγαθά που έχουν οριστεί από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής και να μεταβιβάσει την κυριότητά τους στον Χρήστη.

(3) Οι Χρήστες καταβάλλουν στον Προμηθευτή αμοιβή για τα αγαθά που παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και στους παρόντες Γενικούς Όρους. Η αμοιβή είναι στο ύψος της τιμής που έχει ανακοινώσει ο Προμηθευτής στη διεύθυνση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο.

(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που έχουν παραγγελθεί από τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. (5) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά και εξαρτάται από την αξία των εμπορευμάτων.

Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου  περί ηλεκτρονικών εγγράφουν και του άρθρου 11 του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του, εάν ο Χρήστης εισαγάγει το αντίστοιχο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 7. (1) Για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για τη σύναψη Συμβάσεων αγοραπωλησίας αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, σε περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.

(2) Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη με την ηλεκτρονική του εγγραφή στον ιστότοπο του Προμηθευτή.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά «Αποδέχομαι» ή «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους παρόντες Γενικούς Όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται ως προς αυτούς ανεπιφύλακτα.

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη αποστέλλοντας του επιστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καθορίσει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται και πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή του και τη σύναψη της Σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής παραπομπής στην επιστολή του Προμηθευτή με την οποία τον ενημερώνει για την εγγραφή του. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ο Λογαριασμός Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή.

(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Ο Χρήστης ενημερώνει άμεσα τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του σε περίπτωση αλλαγής τους.

(6) Για να μπορεί να χρησιμοποιεί την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή, ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να εγγραφεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που λόγω έλλειψης εγγραφής ο Χρήστης δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανόμενα και όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει της Σύμβασης, τη δυνατότητα να διεκδικήσει χαμηλότερες τιμές και άλλες παρόμοιες λειτουργίες.

(7) Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους Χρήστες χωρίς την εγγραφή τους στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω ρητής δήλωσης πρόθεσης, συμπεριλαμβανόμενα και μέσω του ιστότοπου του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 8. (1) Η ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε επόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή, θεωρείται «Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση» βάσει των παρόντων Γενικών Όρων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση του.

(2) Μετά τη λήψη αιτήματος για αλλαγή της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, ο Προμηθευτής αποστέλλει αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στη νέα Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Χρήστης.

(3) Η αλλαγή της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης  επικοινωνίας γίνεται μετά από επιβεβαίωση του Χρήστη, που πραγματοποιείται με το πάτημα του συνδέσμου που περιέχεται στο αίτημα επιβεβαίωσης που αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στη νέα Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καθορίσει από τον Χρήστη.

(4) Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη για την αλλαγή που έγινε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, που αποστέλλεται στην Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει υποδείξει ο Χρήστης πριν κάνει την αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2.

(5) Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη ενώπιον του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της Κύριας  του ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας.

(6) Ο Προμηθευτής μπορεί να απαιτήσει από τον Χρήστη να χρησιμοποιήσει την Κύρια ηλεκτρονική του διεύθυνση επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθρο 9. (1) Οι Χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή του ιστότοπου του Προμηθευτή για τη σύναψη Συμβάσεων αγοραπωλησίας για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. (2) Η Σύμβαση συνάπτεται στη Βουλγαρική γλώσσα.

(3) Η Σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη συνιστάται από τους παρόντες Γενικούς Όρους, που είναι προσβάσιμοι στο ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(4) Ένας εκ’ των συμβαλλομένων στη Σύμβαση είναι ο Χρήστης, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται κατά την εγγραφή του και περιέχονται στον Λογαριασμό Χρήστη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να δημιουργήσει ο Χρήστης λογαριασμό στον Προμηθευτή.

(5) Ο Προμηθευτής έχει περιλάβει στη διεπαφή του ιστότοπου του τεχνικά μέσα για τη διαπίστωση και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από τη δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης.

(6) Η παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή ή της αποδοχής των Γενικών Όρων με άλλο ρητό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω δήλωσης στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Η Σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή.

(7) Για τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης και για τη σύναψη της Σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί ρητά τον Χρήστη με το κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα.

(8) Η δήλωση για σύναψη της Σύμβασης και η επιβεβαίωση παραλαβής της θεωρείτε ότι έχουν παραληφθεί όταν οι αποδέκτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτές.

(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα στοιχεία που παρέχονται από αυτούς είναι εσφαλμένα ή παραπλανητικά.

Άρθρο 10. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν τη Σύμβαση αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Διενέργεια εγγραφής στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ή μέσω παραγγελίας αγαθών χωρίς να γίνει εγγραφή,

Είσοδος στο σύστημα παραγγελιών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ με ταυτοποίηση με Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης και άλλο τρόπο ταυτοποίησης,

Επιλογή ενός ή περισσότερων προϊόντων που διατίθενται στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και πρόσθεσή τους σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά,

Παροχή στοιχείων για την παράδοση των αγαθών,

Επιλογή τρόπου και χρόνου πληρωμής του τιμήματος,

Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

(2) Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν Σύμβαση αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή και χωρίς εγγραφή, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργικότητα της διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο 11. Οι κανόνες της παρούσας Ενότητας VI των Γενικών Όρων ισχύουν για τους Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν για τη σύναψη της Σύμβασης αγοραπωλησίας ή εγγραφής στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΣΤΗΜΑ, βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου  ή/και της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που διατίθενται από τον Προμηθευτή ορίζονται στην περιγραφή του κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(2) Η τιμή των αγαθών, που  περιλαμβάνει όλους τους φόρους, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην περιγραφή του κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

– Στην περιγραφή του κάθε ένα από τα προϊόντα στον ιστότοπο του Προμηθευτή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 

– Κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της Σύμβασης αγοραπωλησίας.

(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι επίκαιρες τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή πριν από τη σύναψη της Σύμβασης αγοραπωλησίας.

(6) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσδιορίσει τους όρους παράδοσης μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπό του.

(7) Πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.

(8) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 13. 1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί προκαταβολή για τις Συμβάσεις που έχει συνάψει με τον Χρήστη για την αγοραπωλησία αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει μόνος του εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης τους.

Άρθρο 14. 1) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να αναφέρει τον λόγο, να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Οι Χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση, η οποία μπορεί να έχει εγγραφεί σε ανθεκτικό μέσο.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Παράδοση αγαθών κατόπιν παραγγελίας του Χρήστη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις,
 2. Παράδοση εμπορευμάτων, τα οποία, λόγω της φύσης τους, μπορούν να υποστούν υποβάθμιση της ποιότητάς τους ή να είναι με μικρή διάρκεια ζωής,
 3. Παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που αποσφραγίζονται μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,
 4. Παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση τους και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,
 5. Παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί μετά από την παράδοση τους,
 6. Προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών εκδόσεων ή περιοδικών, με εξαίρεση των συμβάσεων συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων εκδόσεων.
  (3) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον Χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παροχής τους. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης σύμφωνα με αυτό το άρθρο απευθείας στον Προμηθευτή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση που είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο του Προμηθευτή.

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά υπαναχώρησης του από τη Σύμβαση εξ’ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να  επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον Χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης της απόφασης του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον Χρήστη.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα έξοδα για την επιστροφή των αγαθών είναι για λογαριασμό του Χρήστη και από το ποσό, που ο Χρήστης έχει καταβάλλει σύμφωνα με τη Σύμβαση παρακρατούνται τα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Ο Προμηθευτής δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την αποστολή των αγαθών, όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης των αγαθών, εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τα αγαθά που παραλαμβάνει από τον  Προμηθευτή και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά υπαναχώρησης του από τη Σύμβαση με τον Προμηθευτή αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή μέσω της φόρμας υπαναχώρησης, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(8) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει τα ποσά του Χρήστη μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Χρήστης παράσχει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, όποιο συμβεί πρώτο.

(9) Η επιστροφή των ποσών που πραγματοποιήθηκαν με τραπεζική κάρτα πραγματοποιείται με εντολή αντιστροφής της κάρτας με την οποία έγινε η πληρωμή, εντός 14 εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 15. (1) Η προθεσμία παράδοσης των εμπορευμάτων και η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να τρέχει αυτή, καθορίζονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της Σύμβασης με τον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή, εκτός των περιπτώσεων που  τα αγαθά έχουν παραγγελθεί να σταλούν σε μια παράδοση.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει προθεσμία παράδοσης, η προθεσμία παράδοσης των εμπορευμάτων είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας από τον Χρήστη στον Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(3) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τους όρους της Σύμβαση λόγω του ότι δεν διαθέτει τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που αυτός κατέβαλε.

Άρθρο 16. 1) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη όταν βεβαιωθεί για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την παροχή πληροφοριών στον Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής πιστοποιούν τις συνθήκες που απορρέουν από την παράγραφο 1 γραπτώς κατά την παράδοση με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει για κάτι άλλο.

(3) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. 1 θα θεωρείται ότι έχουν τηρηθεί εάν η πιστοποίηση γίνει από πρόσωπο για το οποίο σύμφωνα με τις περιστάσεις μπορεί να γίνει το συμπέρασμα ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον Χρήστη – Συμβαλλόμενο.

 • ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Άρθρο 17. Ο Προμηθευτής διανέμει και παραδίδει τα εμπορεύματα στον Χρήστη εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη σύναψη της Σύμβασης.

Άρθρο 18. Ο Χρήστης οφείλει να εξετάσει τα εμπορεύματα κατά την παραλαβή – παράδοσή τους  από τον Προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 19. (1) Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Προμηθευτής θα στέλνει τα δεδομένα μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωριστεί από τους Χρήστες κατά την εγγραφή τους.

(3) Ο Προμηθευτής αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(4) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των παραγγελιών που έχουν κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και για την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης.

Άρθρο 20. 1) Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να πιστοποιήσει την ταυτότητά του και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα της κάθε μίας από τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα Διαδικασία για απολεσθέντα ή ξεχασμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 21. (1) Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή, για τον οποίο αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη να ειδοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο όλους τους Χρήστες που έχουν κάνει εγγραφή.

(2) Ο Προμηθευτής και ο Χρήστης συμφωνούν ότι τυχόν προσθήκες και τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα παράγουν αποτέλεσμα για τον Χρήστη μετά τη ρητή του ειδοποίηση από τον Προμηθευτή και σε περίπτωση που ο Χρήστης εντός 30 ημερών δεν έχει δηλώσει ότι δεν συμφωνεί μ’ αυτές.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή σε σχέση με την αλλαγή των Γενικών Όρων θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα σταλούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να παράγουν αποτέλεσμα σ’  αυτόν.

Άρθρο 22. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους Γενικούς Όρους στον ιστότοπό του μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

 1. ΛΗΞΗ

 

Άρθρο 23. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και η Σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– κατά τη λήξη και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός εκ’ των Συμβαλλομένων,

– με αμοιβαία γραπτή συναίνεση των Συμβαλλομένων,

– μονομερώς, με αποστολή ειδοποίησης από τον ένα Συμβαλλόμενο προς τον άλλο,  σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου Συμβαλλόμενου,

– σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε Συμβαλλόμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,

– σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς,

– σε περίπτωση διαγραφής του Λογαριασμού Χρήστη στο ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις αγοραπωλησίας πού έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

– σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά το άρθ. 55, παράγραφος 1 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Στην περίπτωση αυτή τερματίζεται μόνο η Σύμβαση παράδοσης για τα εμπορεύματα που έχουν παραγγελθεί, εφόσον το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία αγαθών.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Άρθρο 24. Η τυχών ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν σημαίνει ακυρότητα ολόκληρης της Σύμβασης.

Άρθρο 25. Σχετικά με τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση και αφορούν την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, θα εφαρμόζονται οι Νόμοι της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των Συμβαλλομένων θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο ή από την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών.

© 2021 CottonHug. All rights reserved.

Web development Сайт изработка от Георги Жуковски
Add to cart